Prijava abstrakta – uputstvo

Prijava abstrakta – uputstvo Prijava abstrakta je  otvorena do 01.02.2019. Opšte informacije Očekujemo od učesnika kongresa da prijave originalne abstrakte. Jezik abstrakta moze biti crnogorski, srpski, bošnjački, hrvatski, engleski. Prava autora Onaj ko prijavljuje abstrakt mora biti autor ili koautor navedenog naučnog rada. Forma abstrakta Naslov abstrakta: do 75 karaktera. Abstrakt: do 500 karaktera. Proces…

Uputstva autorima

Uputstva autorima Uputstvo za pisanje sažetaka (apstrakata) Poštovane kolege, Sažetak za predstojeći III UOPMCG kongres treba da sadrži najvažnije informacije o Vašem istraživanju. Može biti pisan na crnogorskom ili engleskom jeziku uz upotrebu jasnih, konciznih rečenica. Izbjegavajte korišćenje stranih riječi i skraćenica. Za pisanje (sažetaka) koristi se program MS Office Word, font Times New Roman…

Conference main topics

Conference main topics are:

  •  Prevention of noncommunicable diseases in primary care
  • Smoking habits, knowledge and attitudes in primary care
  • Diabetes type 2: What comes after metformin?
  • Atrial fibrillation and novel oral anticoagulants
  • Anxiety and depression- family physicians role
  • Hyperlipidemia in primary care
  • Benefits and challenges of electronic health record system
  • Free topics