U periodu kada je počela reforma zdravstvenog sistema u Crnoj Gori 2004.godine, formirana je i nevladina organizacija „ Udruženje doktora opšte /porodične medicine Crne Gore“.

Udruženje je praktično, nastavilo rad dotadašnje sekcije Opšte medicine, a pod krovom organizacije Društvo ljekara Crne Gore.

Osnovano je kao dobrovoljno, nezavisno, nestranačko, neprofitno strukovno udruženje, na neodređeno vrijeme, a koje svoju djelatnost ostvaruje na teritoriji Crne Gore.

Do 2018.godine Udruženje je registrovano četiri puta , u skaldu sa Zakonom o NVO Crne Gore. Poslednja registracija bila je 31.01.2018.godine , kada je promjenjeno i rukovodstvo Udruženja i usvojeni novi pravni akti ( Statut, poslovnik o radu Skupštine i poslovnik o radu Upravnog odbora ). Takođe, Udruženje ima svoj pečat, štambilj i širo račun.

U protekle dvije godine raste broj članova Udruženja tako da trenutno 110 doktora opšte i porodične medicine svojim članstvom doprinosi jačanju ugleda i položaja porodičnih doktora u Crnoj Gori. 
Član Udruženja postajete popunjavanjem pristupnice istaknute na našem sajtu. Mjesečna članarina je 2 eura, odnosno 24 eura godišnje.

Možemo se pohvaliti uspješnom saradnjom sa strukovnim udruženjima zemalja regiona , kao i sa međunarodnim organizacijama čiji smo i aktivni član  ( AGPFM SEE, WONCA EUROPE, EURACT, EGPRN ).

Do sada Udruženje je bilo organizator dva nacinalna Kongresa sa međunarodnim učešćem i očekujemo isto tako uspješan 3. Nacionalni Kongres u maju 2019.godine u Budvi.Takođe, Asocijacija porodičnih doktora jugoistočne Evrope povjerila nam je organizaciju V Konferencije AGPFM SEE, 2017.godine u Bečićima, što nam je predstavljalo veliki izazov i iskustvo. Preko 700 učesnika, zadovoljstvo organizacijom i naučnim dijelom konferencije sa eminentnim predavačima, obilježili su ovaj značajan skup porodičnih doktora svih zemalja članica Asocijacije.

 

 

Djelatnosti udruženja:

 1. saradnja sa profesorima i saradnicima na predmetu Porodična medicina Medicinskog fakulteta  Univerziteta Crne Gore
 2. organizovanje stručnih skupova, seminara i kongresa
 3. saradnja sa srodnim organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu u cilju razmjene iskustva i znanja u oblasti porodične medicine

 

Ciljevi udruženja:

 1. aktivan doprinos i saradnja na unapređenju zdravstvenog sistema Crne  Gore; prvenstveno podizanje nivoa primarne zdravstvene zaštite

 2. unapređenje medicinske nauke i prakse u Crnoj Gori

 3. promocija zdravlja i zdravih stilova života; javne tribine o štetnim faktorima po zdravlje čovjeka
 4. zauzimati zvaničan stav o svim problemima i zahtjevima sa primarnog nivoa zdravstvene zaštite
 5. unapređenje humanitarnog rada i tim povodom saradnja sa drugim NVO     u Crnoj Gori
 6. aktivna saradnja sa domaćim i međunarodnim organizacijama na polju unapređenja kontinuirane medicinske edukacije (KME) za doktore opšte/porodične medicine.

 

 

Porodična medicina kod nas

 

U Crnoj Gori porodična medicina se pojavila 2005.godine, kada je već bila razvijena u okruženju i Evropi.

Počela je organizovanom doedukacijom i edukacijom doktora u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Od tada do danas svake godine uvećava se broj specijalista porodične medicine i što je još važnije, raste interesovanje mlađih doktora za ovom granom medicine, koju vide kao novi stručni izazov obrade bolesnika.

Koordinator specijalizacije iz porodične medicine u Crnoj Gori, kao i iskusni saradnici u ovoj oblasti, ulažu napore da porodični doktor i u Crnoj Gori bude prepoznat  kao  neko  ko:

 • se prvi sreće sa zdravstvenim problemima pacijenta
 • treba da odgovara za cjelokupne zdravstvene potrebe pacijenta i zbrine do 80% zdravstvenih problema
 • upotrebljava ciljano tehnologiju u svrhu dijagnostike
 • promoviše zdrave stilove života
 • umije pronaći ravnotežu između zahtjeva pojedinca i mogućnosti zajednice
 • prepoznaje indikacije zbog kojih pacijenta ciljano upućuje na sekundarni nivo zdravstvene zaštite.